Så dras gränsen: Här ska Hisingen växa ihop med centrum ”Nya innerstaden”

Nu ska Göteborg ta fram en ny översiktsplan för staden som avgör vad som räknas som ”innerstad”, ”mellanstad” och ”ytterstad”. Kartorna i artikeln visar exakt var gränsen går på Hisingen och vilka som bor i den nya ”innerstaden”!

Den här veckan går en ny översiktsplan för Göteborg på granskning. Planen ska ”säkra en hållbar utveckling för Göteborg på lång sikt”.

— Granskningsperioden är det sista tillfället för allmänhet och remissinstanser att lämna sina synpunkter på den nya översiktsplanen och fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i ett pressmeddelande.

Översiktsplanen visar hur mark, vatten och den byggda staden ska användas, utvecklas och bevaras. En långsiktig planering som är extra viktig när en stad växer och attraherar människor och företag så som Göteborg gör. En växande storstad har som regionens kärna sina utmaningar, skriver staden.

Det här är området som Göteborgs stad räknar som ”Innerstaden”.

Denna del av Hisingen kommer att räknas till ”Innerstaden” i Göteborg. Färgkoderna skiljer på industri (lila), bostäder (brunt) och park/natur (grönt). Klicka på bilden för att få se en större version.

För att möta dessa utmaningar har tre huvudstrategier tagits fram: nära, sammanhållen och robust, som utvecklas så här:

Nära – ”människor och det som behövs för att få vardagslivet att gå ihop ska finnas nära. Därför behöver innerstaden växa och fler tyngdpunkter i centrum kan utvecklas. Det ska finnas ett utbud av service på nära håll och utgångspunkten är en blandning av funktioner för såväl vuxna som barn. Parker, natur, offentliga platser ska upplevas nära, vara trygga, inkluderande och av god kvalitet. Dessa ska vara lätta att ta sig till oavsett i vilken del av staden de ligger.”

Sammanhållen – ”för att skapa en sammanhållen stad måste vi överbrygga barriärer. Oavsett om de är fysiska, mentala eller sociala. Staden ska hänga ihop med ett nätverk av gång- och cykelvägar och snabb kollektivtrafik. En stad som hänger ihop och har offentliga rum som är till för alla, underlättar för människor att mötas och ger bättre förutsättningar för jämlika livschanser. En stor variation av bostäder både i staden som helhet och på mer lokal nivå, gör det möjligt för boende och inflyttande att välja var de vill bo. Det kan också motverka segregering.”

Robust – ”att staden både kan anpassa sig och motstå kriser och påfrestningar är en nyckel för en hållbar utveckling. Liksom att människor litar på varandra och samhället. Så därför är delaktighet och öppenhet ledord i stadsutvecklingen. En klimatsmart stad med närhet till service och rekreation underlättar en hållbar livsstil. Det finns en anpassning till högre havsnivåer och extremväder bland annat genom att ge plats för vatten, grönska och skugga. Näringslivet är varierat och vi bevarar stadens kulturvärden och skapar nya.”

— Den översiktsplan med fördjupningar som nu är ute på granskning är en utveckling av samrådshandlingen med de inriktningsbeslut och direktiv som byggnadsnämnden gett, säger Henrik Kant.

Omvandling av hamn- och industriområden

För att nå målen om en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling så ska Göteborg framför allt byggas ut inom det sammanhängande stadsområdet. Detta görs till exempel genom en omvandling av tidigare hamn- och industriområden och överdimensionerad infrastruktur tillsammans med förtätning i befintliga stadsdelar.

Här är kartan över den del av Hisingen som räknas till ”innerstaden” – utan färgkodning. Klicka på bilden för att få se en större version.

För att ge mer information och svara på frågor ordnas möten och möjlighet att prata med handläggare på telefon. Handlingen finns tillgänglig på en digital plattform och fördjupande artiklar kommer att publiceras under granskningstiden som pågår fram till den 28 juni.

Stor utbyggnad väntas i Torslanda och Kärra

Översiktsplanen behöver skapa förutsättningar för utbyggnad av ca 120 000 nya bostäder samt motsvarande behov av samhällsservice. En relativt stor del av dessa bostäder återfinns antingen i redan antagna detaljplaner som ännu inte byggts eller i pågående detaljplaner.

Närmare 80 % av tillkommande bostäder och samhällsservice föreslås i innerstaden och mellanstaden. Ungefär en tredjedel i innerstaden – framförallt inom Älvstaden – och resten relativt jämnt fördelat i mellanstadens olika delar. I sydvästra Göteborg finns en större utbyggnadskapacitet än i övriga delar av mellanstaden. Detta är bland annat kopplat till omvandlingen av Högsbo industriområde till blandad bebyggelse.

Så många nya bostäder bedöms kunna fördelas i respektive område. Innerstaden i lila, mellanstaden i brunt och ytterstaden i grått. Klicka för större bild.

Ungefär 20 procent av den tillkommande bebyggelsen föreslås i ytterstaden. En stor del av detta kan tillkomma i de tre större samhällen Torslanda, Nya Hovås och Kärra samt i nya områden i direkt anslutning till dessa och i anslutning till Säve, Björlanda och Gunnilse. Den nya utbyggnadsområdet väster om Kärra skulle som helhet kunna rymma drygt 1200 nya bostäder utifrån preliminära bedömningar, enligt Göteborgs stad.

Dessutom finns möjligheterna att komplettera med nya bostäder samordnat med en utveckling och eventuell ombyggnad av Kärra centrum med syfte att få ett attraktivare torg. Här finns potential att komplettera och förtäta med cirka 500 nya bostäder och att skapa verksamhetsyta för olika former av service.

Läs hela Göteborgs stads underlag för ny översiktsplan här.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: