Så kan trafiken bli mellan Hisingen och Öckerö – bro billigare än färja

Nu är trafikproblemen mellan Torslanda och Öckerö ett steg närmare en lösning. Trafikverkets tre år långa studie visar att det mest effektiva är att bygga en fast förbindelse mellan Hisingen och Öckerö.
”Den har bäst förutsättningar för att genomföras” står det i rapporten.

Det har länge debatterats hur man ska lösa den belastade sträckan väg 155 mellan Torslanda och Öckerö. Trafikverket påbörjade därför en utredning i juni 2018 för att se hur man bäst ska kunna hantera trafiksituationen – österut under morgontimmarna och västerut under eftermiddagarna. Målet var att skapa ”bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel”. Och nu har myndigheten lämnat sin slutrapport av den tre år långa åtgärdsvalsstudien.

Tre förslag utreddes

I rapporten utreddes främst tre huvudsakliga alternativ för att komma till en lösning av problemet:

  1. Förändrade beteenden för resenärer och pendlare
  2. Utöka dagens transportsystem (både väg och vägfärjor)
  3. Etablera nytt transportsystem som ersätter färjetrafiken (en fast förbindelse)
Fotomontage av bro mellan Björkö och Öckerö. Foto: Trafikverket.

Först, visar rapporten att det är möjligt med ett förändrat resebeteende genom planering från båda kommunerna. Men då behöver ”dagens resvanor ändras avsevärt, vilket sannolikt kräver en kombination av kraftfulla både piskor och morötter” står det.

Bro som enda alternativ

Utredningsalternativ 2, det vill säga att utvidga dagens transportsystem, bedömdes inte som ett ”realistiskt alternativ”. Nyttorna uppväger inte kostnaderna och Trafikverket har därför inte för avsikt att öka kapaciteten på vägfärjorna. Dagens färjor bör trafikeras till som senast 2040-2045, skriver Trafikverket.

Tänkbar utformning vid Öckerö Bratten. Bron ansluter till Hälsövägen i en ny cirkulationsplats, som även har en koppling västerut till Brattevägen. Foto: Trafikverket.

Därför presenteras utredningsalternativ 3 som den bästa lösningen: Att etablera ett nytt transportsystem – en fast förbindelse mellan Torslanda och Öckerö. ”Den fasta förbindelsen utgörs i samtliga alternativ av broar, då sänktunnlar har uteslutits av kostnadsskäl”, skriver Trafikverket.

Man bedömer även att byggandet bör ske av en betonglådebro, eftersom då ”undviks risken för nedfallande is från exempelvis kablar och brotypen bedöms generellt vara robust, med liten risk för stängning på grund av dåligt väder”.

Översikt av huvudalternativen i Utrednings Alternativ 3 (UA3). Trafikverket anser att det ljusblå alternativet är det mest fördelaktiga.
Foto: Trafikverket.

Så skulle vägen se ut

Av fyra förslag på hur ett sådant trafikläge kan se ut, bedöms det som kallas för UA3 Ljusblå som det bäst lämpade alternativet (se bilden ovanför). Det förslaget ”ger starkt positiva effekter avseende tillgänglighet och tillförlitlighet, för samtliga trafikslag, med betydligt kortare restider”, skriver Trafikverket.

Samtliga alternativ börjar strax öster om Hällsviksvägen i Torslanda, på Hisingen. För Ljusblått alternativ skulle det krävas en utbyggnad av Hjuviksvägen till trefältsväg ”med reversibel körfältsindelning mellan en etappgräns strax öster om cirkulationen vid Hällsviksvägen och Hjuviks Bryggväg”.

Principiell utformning av Hjuviksvägen för UA3 Ljusblå, trefältsväg med reversibel indelning på sträckan mellan Hällsviksvägen och Lilla Varholmen samt fyra körfält förbi signalkorsningar och cirkulationer (svart streck). Foto: Trafikverket.

Dagens färjetrafik skulle då ersättas med två broar: En mellan Lilla Varholmen och Björkö samt en mellan Björkö och Öckerö.

Exempel från Värmdöleden, övergång från 2+2 körfält till trefältsväg med reversibel indelning. Foto: Trafikverket.

Förslaget skulle kosta ungefär 2,45 miljarder kronor. I det ska inte några bostadshus på Hjulstavägen behöva lösas in. ”Ungefär 50 fastighetsägare påverkas av mindre fastighetsinlösen, medan inga bedöms få påverkan i direkt närhet till bostadshus eller liknande” skriver Trafikverket.

Tänkbar utformning på Björkö som ligger till grund för kostnadsbedömningen för UA3 Blå/Ljusblå. Gäller även UA3 Gul/Grön, fast med en annan vägdragning mer rakt österut, öster om cirkulationen. Expresshållplatser väster om cirkulationen (med trappor ner under bron för byte). Hållplatsen kan nyttjas både av expressbussen (Öckerö – Göteborg) och lokalbussen (huvudöarna – Björkö centrum). Foto: Trafikverket.

Målsättningen är att kunna fatta ett beslut senast under våren 2022.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: