Därför är det trafikkaos vid nyckelkorsningen på Hisingen

Upprustningen av Hisingsleden fortsätter och nu ska Björlandamotet byggas om. Men det kommer innebära stora problem i trafiken, eftersom mellan 400 och 2 000 bilister passerar byggområdet varje timme.
— Trafiken är en mycket stor utmaning i det här projektet. Det krävs många informationsinsatser, säger Stefan Jiverö, Trafikverkets projektledare.

Sedan tidigare har Trafikverket konstaterat att det ”i dagsläget finns tidvis stora problem med köbildning i det övergripande vägnätet på Hisingen, främst på E6 och Lundbyleden men även i viss mån på Hisingsleden”. Därför har man arbetat med en upprustning av Hisingsleden i ett försök att underlätta i trafiken, öka trafiksäkerheten samt avlasta Lundbyleden.

Tanken är att tung trafik som kommer norrifrån – och ska mot Göteborgs hamn och industriområdena på Hisingen –ska ledas om att lämna E6 redan vid Klarebergsmotet i höjd med Angeredsbron så att de centrala delarna av staden undviks.

Upprustningen har delats upp i fyra etapper: Halvors länk, Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet. I april förra året färdigställdes Halvors länk och nu påbörjas arbetet vid Björlandamotet.

Kommer skapa långa köer – bilister rekommenderas att välja annan väg

I ett första skede kommer korsningen Hisingsleden-Björlandavägen att tas bort och ersättas med två droppformade rondeller längs Hisingsleden.

Under rusningstid kommer det här att skapa långa köer, framförallt längs Björlandavägen:

”För att underlätta trafiksituationen vid Björlandamotet rekommenderas vissa bilister att välja det nya Kålseredsmotet, som preliminärt öppnar för trafik i mitten av februari. Detta gäller bland annat bilister som kommer från Sörredsvägen och ska vidare till Hisingsleden norrut”, skriver Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

De droppformade rondellerna kommer att finnas kvar fram till sensommaren 2023, då man fortsätter med planen för Björlandamotet.

Den nya bron byggs vid Björlandamotet, där Hisingsleden korsar Björlandavägen. Foto: Mark & Energibyggarna.

Olycksdrabbade korsningar ersätts – 320 meter lång bro över Björlandavägen

Vägplanen för ombyggnaden av den södra delen av Hisingsleden omfattar en sträcka på 5,5 kilometer – från Steneby, strax norr om Björlandamotet, till Halvorsäng och Vädermotet vid Öckerövägen 155 nära Göteborgs ytterhamnar. Bland annat byggs trafiksignalsreglerade korsningar om, 1+1-vägen ändras till en mötesfri 2+2-väg med en mittseparering och barriär och man lägger gång- och cykelväg längs hela sträckan.

Två tidigare signalreglerade och olycksdrabbade korsningar ersätts nu med planfria trafikplatser: Hisingsledens korsning med Assar Gabrielssons väg samt korsningen med Björlandavägen.

Etappen Björlandamotet, som nu inleds med byggandet av två droppformade rondeller, omfattar en 1,4 kilometer lång vägsträcka. Därefter ska lösningen på trafiksituationen i korsningen mellan Hisingsleden och Björlandavägen vara en 320 meter lång bro, där Hisingsleden ska gå över den korsande Björlandavägen.

Stor påverkan i trafiken – ”Trafiken varierar mellan 400 fordon per timma och 2 000 i samband med skiftbytena på Volvo”

Samtidigt ska Björlandavägen få en cirkulationsplats under bron samt av- och påfartsramper. Under Hisingsleden ska också tre rörbroar samt ny belysning färdigställas längs hela sträckan. 300 meter av Björlandavägen västerut samt en ny cirkulationsplats i skärningen mellan Björlandavägen och Sörredsvägen ska också göras om.

Det här kommer innebära stora problem i trafiken, menar Trafikverket.

— Trafiken är en mycket stor utmaning i det här projektet. Det krävs många informationsinsatser. Trafiken varierar mellan 400 fordon per timma och 2 000 i samband med skiftbytena på Volvo. Det är mycket bergsprängning och ett flertal fornlämningar som vi har kartlagt och jobbar med att undvika, säger Stefan Jiverö, Trafikverkets projektledare för tre av de fyra etapperna på nya Hisingsleden, i ett pressmeddelande.

Totalentreprenör för Björlandamotet är Mark & Energibyggarna i Göteborg AB, som gör sitt hittills största projekt för Trafikverket.

— Den ständigt pågående trafiken tätt intill byggarbetsplatsen är självfallet en utmaning liksom att vi har mycket folk på plats, som mest upp till 100 personer samtidigt, och många olika discipliner. Det gäller att få allt att stämma och fungera. Att få olika leveranser i tid är en annan utmaning, säger platschefen Andréas Jurkiewicz i pressmeddelandet.

Kontraktsumman för de fyra etapperna är 790 miljoner kronor – ska stå klart nästa höst

Söder om Björlandamotet ligger etappen Kålseredsmotet som ska vara klar i juni 2023. Här byggs en ny trafikplats för anslutning till ett nytt logistikcentrum. Den tredje etappen, Volvomotet, ska stå klar sommaren 2024 och den fjärde etappen, Halvors länk står redan färdigställd.

Samtliga etapper ska vara klara hösten 2024 och den samlade kontraktsumman är 790 miljoner kronor. Syftet med ombyggnationen av Hisingsleden är att ”öka trafiksäkerheten på vägen, öka kapaciteten för godstrafiken och avlasta Lundbyleden längs Göta älv centralt i Göteborg”, enligt Trafikverket.

Hisingsleden ska fortsätta på en 320 meter lång bro över Björlandavägen, som samtidigt får en cirkulationsplats under bron. Foto: Norconsult AB.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: