Kommunstyrelsen röstade ja: Så får bygget av Torslanda tvärförbindelse snabbtakt

Diskussionerna om Torslanda Tvärförbindelse har varit många och utdragna. Men nu har Göteborgs stads kommunstyrelse röstat igenom det förslag som Trafiknämnden kommit med om att starta projekteringen! Ett tillägg lades dock på från de rödgröna partierna samt Centerpartiet…

En tvärförbindelse i Torslanda är enligt Göteborgs stad framför allt en åtgärd för att kunna lösa delar av den ohållbara trafiksituationen som råder i Torslandaområdet. Bygget av tvärförbindelsen skapar förutsättningar för ett mer ”hållbart resande, ökad tillgänglighet och skapar förutsättningar för både den planerade och den spontana bebyggelseutvecklingen”, resonerar man.

Trafiknämnden föreslår nu att projektering startar efter att detaljplanen tillstyrkts av byggnadsnämnden inför beslut i kommunfullmäktige, men innan detaljplanen vunnit laga kraft. Detta för att komprimera genomförandetiden.

Alltså sätta fart i ett efterlängtat infrastrukturprojekt som dragit ut på tiden.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett genomförande enligt trafiknämndens förslag – något som stadens högsta politiska organ, kommunstyrelsen, ställer sig bakom. Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige för att man där ska rösta i frågan.

Kommunstyrelsen meddelar även att Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet i ett tilläggsyrkande föreslår att bättre framkomlighet för kollektivtrafik, cykel och gång – samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter – ska säkerställas och genomföras i samband med bygget av Torslanda tvärförbindelse.

Lång process för att bygga bort trafikkaos i Torslanda

Hösten 2020 gavs uppdraget för att ta fram en detaljplan för tvärförbindelse genom Torslanda, Lilleby och Syrhåla. Efter flera utredningar om saken var Göteborgs stad då fast besluten om att bygga bort trafikkaoset på 155:an och genom Torslandas centrum.

Detaljplanens syfte var att skapa möjligheten till en ny tvärförbindelse, mellan Kongahällavägen och väg 155 i Torslanda. Grundtanken i en sådan ny förbindelse är att avlasta trafiken – både på på Kongahällavägen samt genom centrala Torslanda.

Det numer nedlagda SDN Torslanda beskrev tidigare problembilden som att Torslanda ”är en attraktiv och populär stadsdel där stadsutveckling skett på olika sätt de senaste åren, bland annat har nya bostäder byggts. Successivt har stadsdelen vuxit men infrastrukturen inte utvecklats i samma takt som befolkningstillväxten.”

Två år senare kunde vi på HelaHisingen berätta att det äntligen var dags för alla Torslandabor, lokala företag i området och andra intressenter att ge sin feedback på det kommande bygget av tvärförbindelsen.

Ur detaljplan för Torslanda tvärförbindelse. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

— Det är en besvärlig trafiksituation, det har det varit väldigt länge. Om vi inte får till tvärförbindelsen, kan vi inte utveckla Torslanda med nya bostäder. Tvärförbindelsen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling i Torslanda, har Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare och ansvarig för ärendet på Stadsbyggnadskontoret, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Fram tills 18 oktober 2022 kunde alla medborgare kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget som tagit fram av Göteborgs stad. I planbeskrivningen skriver stadsbyggnadskontoret varför de anser att tvärförbindelsen behövs: ”Genom tvärförbindelsen kan stadsdelen utvecklas med ytterligare bebyggelse och en mer hållbar trafiksituation tillskapas. Vägsystemet kommer att bli mer balanserat och mindre störningskänsligt. Trafikmiljön blir dessutom tryggare och säkrare vid Kongahällavägen, inte minst vid passage över vägen, där dagens situation av många beskrivs som ohållbar”.

— Syftet är att avlasta Kongahällavägen, som har en väldigt ansträngd trafiksituation speciellt på morgonen och eftermiddagen med långa köbildningar. Även vid Torslanda torg och neråt är det en väg och om det är trafikköer så kommer inte räddningstjänsten fram om det ska göras en utryckning, har Sirpa Antti-Hilli tidigare sagt till Hela Hisingen.

Men nu har alltså kommunstyrelsen beslutat att ge det slutgiltiga förslaget grönt ljus, samt röstade även för tilläggsyrkandet från MP, S, V och C. Nu skall kommunfullmäktige rösta i frågan.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: