George Jansizian: Tänk på det här om din julklapp är en gåva inom familjen

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver regelbundet krönikor hos HelaHisingen.se.

Julen närmar sig med stormsteg och många familjer har börjat planera hur de ska träffas för att på ett säkert sätt kunna fira jul. För oss jurister är just denna period väldigt intensiv eftersom många familjer vill ha rådgivning och hjälp med stora familjerättsliga frågor. En av de största frågorna kommer ofta från föräldrar som vill överlåta större gåvor som exempelvis pengar, en sommarstuga, en fastighet eller ett företag till någon inom familjen.

Ibland kan det vara så enkelt som att man vill hjälpa en eller flera barn med ekonomin, vilket leder till vissa familjerättsliga konsekvenser. Vad ska man tänka på när man ger gåvor till familjemedlemmar? Personer som genomför gåvor idag behöver inte oroa sig för någon gåvoskatt eftersom den är slopad sedan många år tillbaka.

Ändå är flera människor oroliga eftersom vi går in i ett valår där lagstiftningen i framtiden skulle kunna förändras. Det gäller därför att planera eventuella gåvor av mer omfattande karaktär, speciellt om det handlar om ett generationsskifte inom familjen som kan ta längre tid att genomföra. 

För att inte skapa problem för en gåvomottagare bör man beakta flera arvsrättsliga frågor, särskilt om det handlar om gåvor till barn. En gåva till ens egna barn (”bröstarvingar”) betraktas som förskott på arv. För att gåvan inte ska utgöra förskott på arv måste en gåvohandling upprättas där detta särskilt anges.

Villkor kan skrivas in i gåvobrev

När du överlåter en gåva genom en skriftlig gåvohandling kan du även uppställa särskilda villkor. Du kan exempelvis ange att den överlåtna egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att mottagaren inte behöver dela med sig av sin egendom vid separation eller skilsmässa. Om ett sådant villkor inte framgår av en skriftlig gåvohandling kan gåvomottagaren inte bevisa gentemot andra att ett sådant villkor finns uppställt. Även om det inte finns ett särskilt formkrav för gåvor, förutom vid fastighetsöverlåtelser, så är det av bevisskäl viktigt att upprätta en skriftlig gåvohandling. Det finns även särskilda regler för gåvor mellan makar som omfattar fastigheter. Då måste du bland annat registrera gåvohandlingen hos Skatteverket.

När du överlåter en fastighet eller andelar i en bostadsrätt, kan det finnas skatterättsliga frågor som behöver utredas innan du genomför en sådan överlåtelse. Det kan även finnas andra familjerättsliga hinder som måste undersökas och syskon som behöver kompenseras med anledning av att ett eller flera barn särbehandlats genom gåvan. Skattefrågorna aktualiseras framförallt när det föreligger en motprestation hos gåvomottagaren, exempelvis om gåvotagaren tar över lånen på fastigheten eller bostadsrätten, vilket betraktas som en form av betalning och kan utlösa beskattning.

I samband med gåvoöverlåtelser av just fastigheter och bostadsrätter är det inte ovanligt att givaren vill uppställa ytterligare villkor. Det kan vara att givaren vill behålla en rätt att nyttja egendomen under en viss period eller att egendomen inte får överlåtas till någon utanför familjen.

Inlåsningseffekter inom familjen

Gåvovillkor ska tillämpas med stor försiktighet och vara väl genomtänkta. I vissa fall kan de skapa inlåsningseffekter om de inte är uppställda på ett korrekt sätt. Vissa gåvovillkor såsom överlåtelseförbud kan få en sådan effekt. Ett överlåtelseförbud kan innebära att mottagaren inte får överlåta egendom under givarens livstid. Resultatet av en sådan begränsning kan skapa en frustration hos dig som gåvomottagare om du inte längre har råd att behålla egendomen, men enligt villkoren inte får sälja den. Vissa banker är även försiktiga med att bevilja lån som berör fastigheter med exempelvis överlåtelseförbud eller andra strikta villkor.

Som vi tidigare nämnde får gåvor till barnen arvsrättsliga konsekvenser. Om endast ett av barnen erhåller en fastighet som gåva och förskott på arv, kan det bli svårt att fastställa värdet vid gåvogivarens bortgång. Därför är det viktigt att fastställa värdet redan vid gåvotillfället. Att värdera egendom är även viktigt av skatterättsliga skäl, men också som ett ekonomiskt underlag gentemot banken om gåvotagaren önskar belåna egendomen.

Bra att tänka på när du ger gåvor till en familjemedlem

  • Upprätta gåvobrev.
  • Ange vilka villkor som ska ingå i samband med gåvan.
  • Om du ger bort en fastighet eller en bostadsrätt bör du undersöka de skatterättsliga konsekvenserna.
  • Det finns även tvingande regler och formkrav som måste beaktas vid exempelvis fastigheter eller gåvor mellan makar.
  • Tänk på att det kan vara bra att värdera fastigheter eller bostadsrätter genom en mäklare.
  • Finns det syskon som måste kompenseras? Ska det göras nu eller vid ett senare tillfälle? Då kan det vara bra att även upprätta ett testamente.
  • Rådfråga en jurist för att fånga upp alla familjerättsliga frågor.

När vi ändå berör ämnet gåvor så vill jag lyfta fram en artikel hos Hela Hisingen som berörde mig oerhört mycket. Den handlar om Emma Ivarsson som delar ut julkassen till behövande och har gjort detta i nio år. Om du går i gåvotankar inför julen, ägna en extra tanke åt de behövande och donera till Emmas julkasse eller annan organisation med samma ändamål.

George Jansizian, jurist
tips@helahisingen.se

Foto: Jeanette Edsjö

LÄS MER: