George Jansizian: Vem får hunden vid en skilsmässa?

Foto: Jeanette Edsjö

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver varannan vecka hos HelaHisingen.se.

Makarna Lennart och Leyla är samlade för ett möte hos juristen eftersom de ska skiljas. Lennart och Leyla är överens om vem som ska få huset och hur resterande tillgångar ska fördelas. Juristen har gjort sitt jobb genom att upprätta ett bodelningsavtal där fördelning av alla tillgångar finns nedskrivet med bindande verkan för båda parterna. När Lennart väl ska sätta pennan mot pappret för att underteckna bodelningsavtalet frågar han ”men vem av oss ska få vårdnaden om Maggan”?

Juristen höjer på ögonbrynet, går igenom sina anteckningar och ställer frågan om Maggan är någon av makarnas gemensamma barn som inte finns antecknad? Makarna informeras på nytt att ett bodelningsavtal inte ska reglera några vårdnadsfrågor som berör barnen eftersom det kräver en separat handling. Det visar sig dock att Maggan inte är ett vanligt barn, hon är makarnas gemensamma French Bulldog, en hund som är en mycket älskad familjemedlem. En känslostorm bröt ut och hängandes i luften kvarstod den avgörande frågan ”vem ska få vårdnaden om Maggan”?

Vad ingår i en bodelning?

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning vilket följer av lag. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, d.v.s. alla tillgångar makarna äger som inte är enskild egendom. Vid äktenskapsskillnad ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad skickades in till tingsrätten, den här dagen (”brytdagen”) är viktig i samband med bodelningen.

Varje make är skyldig att redovisa sin egendom gentemot den andra. Makarna får dock i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som de innehar uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter. Vid bodelning skall först makarnas andelar i boet beräknas. I samband med beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade vid brytdagen. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, ska därefter läggas samman. Värdet ska därefter delas lika mellan makarna och utgör respektive makes andel av boet.

Förenklat innebär detta att en make som har en större andel tillgångar och få skulder, kan tvingas behöva dela med sig av sina tillgångar vid en bodelning. När fördelningen av tillgångarna ska ske, och en make inte har kunnat få ut hela sin andel, har denne en fordran på den andra maken för att täcka bristen. Makarna kan dock gemensamt komma överens om en annan fördelning, förutsatt att det är avtalat och angivet i bodelningsavtalet.

Ett skriftligt bodelningsavtal är en viktig bevishandling för makarna och utomstående parter. Bodelningsavtalet redovisar både fördelningen av makarnas tillgångar och skulder, följt av en så kallad nöjdhetsförklaring som innebär att ingen av makarna har några ekonomiska anspråk mot varandra. Detta underlag kan komma att efterfrågas av myndigheter och banker i samband med att någon av makarna ska köpa en ny bostad eller en ny bil.

Svaret på den känsliga frågan

Men vem kan få vårdnaden om Maggan? Hur hanteras det vid en bodelning? Rätt svar är att ingen kan få vårdnaden, men en kan få äganderätten av Maggan. Enligt lag är djur lös egendom vilket innebär att de betraktas som vanliga kapitalvaror (smartphone, cykel med mera). 

Djur har en registrerad ägare och utgör giftorättsgods i samband med en bodelning, om inte makarna har upprättat ett äktenskapsförord. Det innebär att värdet av Maggan ska ingå i bodelningen och äganderätten tillfaller en av makarna därefter. Därför är det viktigt att ange i bodelningsavtalet vem Maggan ska tillfalla vid en äktenskapsskillnad.

Sammanfattningsvis berör inte Maggan någon fråga om vårdnad där makarna veckovis ska komma överens om vem som får ha Maggan.  Däremot kan makarna upprätta ett separat avtal enligt Lag (1904:48 s.1) om Samäganderätt där de gemensamt kan avtala om hur egendomen ska förvaltas.

För sambor blir det ännu mer komplicerat. Vid en eventuell bodelning ska endast bostad och bohag (möbler och egendom för det gemensamma hushållet) regleras i bodelningen. Därför är det viktigt att komplettera med ett samäganderättsavtal.

Att tänka på inför en bodelning:

  • Upprätta en förteckning över era tillgångar och skulder.
  • Värdera bolag, fastigheter, bostadsrätt och fordon.
  • Samråd med er bank om någon önskar ta över bostaden.
  • Aktier, pensionsförsäkringar m.m. ska ingå.
  • Finns det enskild egendom?
  • Djur är lös egendom.
  • Upprätta bodelningsavtalet så fort som möjligt.
  • Vårdnadsfrågor är en separat fråga och regleras inte i en bodelning.

Det är viktigt att få juridisk rådgivning i samband med separation eller skilsmässa och att anlita en kompetent jurist som upprättar era juridiska handlingar. Bodelningsavtal är en viktig bevishandling som fyller en långtgående funktion.

George Jansizian, jurist
tips@helahisingen.se

Foto: Jeanette Edsjö

LÄS MER: