Här byggs 190 bostadsrätter – mitt i Biskopsgården

Just nu förbereder trafikkontoret för fullt i området. Här ska 190 bostadsrättslägenheter byggas inom kort – längs en av stadsdelens viktigaste genomfartsleder för trafiken.

Området ligger vid Norra Fjädermolnsgatan, i anslutning till Sommarvädersgatan i Länsmansgården. Syftet med planen för området är att möjliggöra för uppförande av bostäder samt till viss del lokaler för centrumändamål i gatuplan. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus med 4 till 8 våningar och rymmer ca 190 bostäder. Inom planområdet finns förutom kvartersmark, även allmän plats för natur och gångväg, enligt Göteborgs stad.

Specialsatsning på fler bostäder

BoStad2021 ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer. Satsningen innebär att man ska ha byggt klart 7 000 nya bostäder, utöver den ordinarie bostadsproduktionen,till år 2021 – då Göteborg som bekant fyller 400 år.

Som vi berättade nyligen byggs även lägenheter i Tuve inom ramen för samma satsning.

Ska bli stadsgata med smala körfält

Sommarvädersgatan kommer att ges en karaktär av stadsgata med smalare körfält som är avgränsade med en mittremsa av gatsten för att ”få ner hastigheten i trafiken förbi området.”, enligt Göteborgs stad. Ny gång- och cykelbana byggs på Sommarvädersgatans östra sida för ökad tillgänglighet.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2017-10-18, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv med aktnummer 2-5420, för den som är nyfiken på detaljerna.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: