Planen för största utbyggnaden av Hisings Backa på decennier: *Idrottshall *Skola *Dussintal nya kvarter

Så här ser framtidens norra Hisings Backa ut. Just nu förbereds en stor utbyggnad av området mellan Skälltorpsvägen och Selma Lagerlöfs torg. Här ska stadsdelens nya idrottshall, en ny skola, förskola och 1000 bostäder byggas…

Så här ser illustrationsritningarna i planarbetet ut. Uppåt är norrut, med Skälltorpsvägen längst upp och söderut, längst ner i bilden, ser man början på Selma Lagerlöfs torg/Selma Stad. Det nya området kan alltså ”sprängas in” mellan Blå Staden, bostadsrättsföreningen Backadalen vid Akkas Gata och Familjebostäders hyresrätter på Gåsagången.

Illustration: Göteborgs stad

Den bruna kvadraten i nedre bilden är den idrottshall som stadsdelen länge suktat efter. Våren 2019 kom beskedet att den planerade idrottshall som skulle byggts vid nya Selma Stad/Selma Lagerlöfs Torg inte skulle bli av.

Så hör förklarades läget för Backa-borna då:

”I projektet har det sen flera år tillbaka funnits planer på att bygga en idrottshall i området då behovet är stort och det finns ett mycket aktivt föreningsliv i stadsdelen. Göteborgs Stad har sen tidigare skrivit ett exploateringsavtal med en aktör vars planer varit att bygga idrottshallen i kombination med ungdomslägenheter. Tyvärr måste Göteborgs Stad nu meddela att den planerade hallen inte kommer att byggas.

För att kunna bygga idrottshallen har byggaktören önskat en utfästelse om kommande hyresavtal. Kommunen har gjort bedömningen att detta inte är möjligt utifrån lagen om offentlig upphandling.”

Ny skola för 700 elever och förskola med åtta avdelningar

Nu är planerna för idrottshallen flyttade från östra sidan av Litteraturgatan till västra. Vid en yta bredvid Brudbergsskolan (mellan Gåsagången och Blå staden) är det tänkt att den nya idrottshallen ska byggas. Nu med läktare – vilket idrottshallen (/gymnastiksalen) på Skälltorpsskolan aldrig haft.

Denna fortsättning, eller utbyggnad norrut, av ”Selma stad” innebär en rejäl utökning av både antalet boende i Hisings Backa – samt tillhörande servicefaciliteter från Göteborgs stad.

Stadsgata byggs längs Litteraturvägen i Hisings Backa.

Om detaljplanen antas och alla planer genomförs kommer det att innebära cirka 1 000 nya bostäder, en ny skola för över 700 elever, en förskola med åtta avdelningar och den nya idrottshallen med läktare.

När området är färdigt kommer Göteborgs stad tillsammans med diverse bygg- och bostadsbolag – om allt går enligt plan – ha byggt en stadsgata som sträcker sig från Skälltorpsvägen i norr till Sagogången i söder. Den utbyggnaden pågår söder om Selma Lagerlöfs torg nu i vinter, som HelaHisingen.se tidigare berättat.

Längs Litteraturgatan ges möjlighet i detaljplanen till handel och verksamheter i bottenvåningen av de planerade bostadshusen.

Bostadshus byggs över P-hus

I det samråd för ny detaljplan som pågått under 2020 har bland annat en solstudie, en geo- och bergteknisk studie, en dagvatten- och skyfallsutredning, naturvärdesinventering samt översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts för att förbereda för bygget av det nya området.

Den som bor på Gåsagången och ser kartorna för första gången kanske tänker att ”men där står min bil” – då nya bostadshus ska byggas där boendeparkering i dag finns. Tanken i detaljplanen som bereds nu är att bygga flerbostadshus på 4–6 våningar som placeras på befintliga parkeringshus.

Den nya bebyggelsen, både skolan och flerbostadshusen, skärmar av buller från biloch kollektivtrafik på Litteraturgatan. Befintliga parkeringar som tas i anspråk ersätts i nya parkeringshus enligt rådande riktlinjer för parkering inom Göteborgs stad. Sammantaget bedöms den planerade bebyggelsen medföra positiva effekter för de boende och generera en trevligare bostadsmiljö

Göteborgs stad om BYGGplanerna I BACKA

Markägarna för de berörda områdena är Göteborgs Stad och kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i Göteborg AB som är en del av Framtiden-koncernen. Den kommunägda marken kommer att säljas till kommande exploatörer efter att detaljplanen vunnit laga kraft, förutom där allmännyttan kan komma att bygga ut sina bostadsområden.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: