Här är planen: Då ska nya Hisingsbron ha broöppningar *Fasta tider *Fem per dygn *Så påverkas kollektivtrafiken

OBS! Detta är en artikel från mars 2020. För aktuella tider för broöppning läs här.

När Hisingsbron står klar 2021 sänks passagehöjden för fartyg och segelbåtar från dagens 18,3 meter till 12 meter. Det skulle kunna innebära mycket mer broöppningar. Här är planen för hur den utvecklingen ska förhindras.

De olika parterna med intresse av hur den nya bron mellan Hisingen och Göteborgs centrum ska användas har kommit fram med ett förslag om regler för de olika trafikslagen som ska samsas om den nya bron och vattenvägen längs Göta Älv. De så kallade samverkansreglerna för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg har tagits fram av Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och Trafikkontoret i Göteborgs Stad.

— Vi har närmat oss en överenskommelse om hur de olika trafikslagen kring älven ska samsas när det gäller broöppningar i Göteborg, både vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna, säger Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst i ett pressmeddelande.

Ett samarbete av det här slaget är nödvändigt”

Förslaget berör all trafik över och under Hisingsbron i centrala Göteborg och de två järnvägsbroarna vid Marieholm några kilometer längre uppför Göta älv. Det handlar om bussar och spårvagnar, bilar och lastbilar, cyklister och gående, lastfartyg, passagerar- och fritidsbåtar samt gods- och passagerartrafik på järnvägen till Göteborgs hamn och Bohuslän.

— Ett samarbete av det här slaget är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla både staden och regionen, säger Nils Gunnar Ernstsson, tillförordnad trafikdirektör Göteborgs Stad.

Hisingsbron får en lägre seglingsbar höjd än dagens Götaälvbro – 12 meter jämfört med 18,3 meter. Detta förändrar förutsättningarna för trafiken på och över Göta älv i centrala Göteborg. Med den nya bron kommer i praktiken samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i dagsläget. Också för majoriteten av segelbåtar kommer bron att behöva öppnas.

Godstrafik på Göta Älv. Foto: Göteborgs stad

Det här är några av de planerade åtgärderna:

  • I rusningstrafiken på helgfria vardagar kommer Hisingsbron, precis som Götaälvbron idag, inte att öppnas för fartyg och segelbåtar. Detta för att då istället ge kollektivtrafiken full framkomlighet. Dessa tider är kl. 06-09 på morgonen och kl. 15-18 på eftermiddagen.Därutöver ska broöppning för fartyg kunna ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid.
  • För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje dygn, varav minst fyra fasta tillfällen dagtid (kl. 09:00–19:00). Information om de exakta tiderna kommer att finnas i flera olika informationskanaler.
  • För segelbåtar sker en samordning av passagerna vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna, så att segelbåtarna, främst på väg västerut, hinner passera båda broarna i anslutning till den fasta öppningstiden vid Hisingsbron.
  • Vid Marieholmsbroarna föreslås att öppning även i fortsättningen ska ske när det finns tillgängliga luckor i den planerade tågtrafiken. Sjöfartsverket och Trafikverket kommer därtill fortsätta sitt arbete med hur sjöfart och järnväg kan samverka på lika villkor.

— Enkelt uttryckt handlar det om att utnyttja dygnets samtliga timmar på ett sätt som minimerar de negativa effekterna för berörda intressenter och medger planering och förutsägbarhet. Detta kräver en kompromiss mellan alla intressen, säger Johan Eriksson, infrastruktursamordnare vid Sjöfartsverket.

Visionsbild av området. Foto: TMRW

Planen ska utvärderas under prövoperiod

Det framtagna förslaget till samverkansregler består av två delar. Första delen handlar om att hantera dagens trafik och dagens broar. Andra delen om att gemensamt utvärdera hur samverkansreglerna fungerar i praktiken under prövotiden för Hisingsbrons villkor, och att kunna anpassa samverkansreglerna vid förändrade framtida behov för alla berörda intressen.

Under våren i år kommer parterna bakom förslaget ha en dialog med intressenter i frågan, både offentliga aktörer och näringsliv, i Göteborg, längs Göta älv och runt Vänern.

Parternas ambition är att sedan kunna underteckna en överenskommelse om samverkansregler, i god tid innan Hisingsbron tas i drift våren 2021.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: