Nu börjar (för)arbetet med Hisingens nya spårväg – flyttar träd för att få plats

Nu börjar träd att flyttas från Lindholmsallén som ett första förberedande steg mot Hisingens nya spårvägslinje. Som en del av projektet kommer fotgängare och cyklister att behöva ledas om.
— Planeringen är att vi ska växla upp kapaciteten och ha en spårväg i stället där vi nu gör de första förberedande arbeten, säger David Palmqvist, projektledare på Trafikkontoret.

Kommunstyrelsen har gett klartecken till fortsatta förberedelser för den spårvagn som ska gå från Hjalmar Brantingsgatan vid Hisingsbron till Skatberget i Lindholmen.

”Detaljplanen ska möjliggöra spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och Lindholmen, korta ner restider och möta ökade resemängder. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen”, står det i beslutet.

Ska stå klar 2025 – behöver leda om vissa trafikslag

Byggandet av den nya spårvägslinjen börjar först nästa sommar 2023, men redan nu påbörjas de första förberedelserna inför den utbyggnaden. Trafikkontoret hos Göteborgs stad kommer under hösten 2022 att inleda det arbetet, bland annat med att flytta träd i anslutning till Lindholmsallén.

Det gör man för att göra plats för spårvägslinjen som ska gå genom området och är tänkte att stå klar 2025.

Området för spårvägen omfattar ett långsträckt område från Hisingsbron till rondellen där Lindholmsallén övergår i Ceresgatan strax väster om Lindholmen Science Park. Planområdet är smalt och utgörs till stor del av själva spårområdet samt de slänter som krävs. En del av spårvägen kommer att placeras i ett redan befintligt stråk i Lindholmsalléns mitt, där gång- och cykelväg finns i dag. Det medför vissa förändringar i strukturen, då fotgängare och cyklister som använder stråket i dag kommer att behöva ”ledas om”.

Spårvägen ska börja vid Frihamnen i öster och gå till Lindholmen i väster.
RÖD FÄRG: Föreslagen spårväg.
GUL FÄRG: Framtida kollektivtrafikkopplingar.
RÖD CIRKEL: Föreslagen spårvagnshållplats.
BLÅ CIRKEL: Befintlig och framtida färjehållplats.
Här kommer år 2025 spårvägen att gå genom Lindholmsallén. Foto: Hela Hisingen.

Fyller ett behov med fler bostäder och arbetsplatser – ökat antal resenärer i kollektivtrafiken

Som anledning till att spårvägen behövs, anges att utvecklingen inom Frihamnen, Lindholmen och övriga Älvstaden kommer att generera ett ökat resandebehov till följd av ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser.

”En utbyggnad av kollektivtrafiknätet behövs för att kunna hantera de ökade resemängderna och är en viktig förutsättning för att uppnå visionen om att knyta samman staden på båda sidor om älven”, står det i detaljplanen.

Spårvägen ska senare ansluta till den så kallade Lindholmsförbindelsen, som är en spårvägstunnel från Linnéplatsen via Stigbergstorget och ut till Hisingen. På sikt ska spårvägstunneln länka samman Brunnsbo – där Hisingens nya tågstation ska ligga – och Linnéplatsen.

— På mycket längre sikt kommer det finnas en anslutning av den här spårvägslinjen till tunneln ner i älven, Lindholmsförbindelsen, men den försenades nu med ett par år, säger David Palmqvist, projektledare på Trafikkontoret.

Spårvägen ska gå genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen. Foto: Hela Hisingen.

Ska ansluta till tunneln – men Lindholmsförbindelsen försenades till 2039

Den så kallade Lindholmsförbindelsen är en del av Sverigeförhandlingen och Målbild Koll2035, som är Västra Götalandsregionens vision för hur man ska utveckla kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Men tunneln försenades till 2039 efter att man gjort en fördjupad analys av de olika momenten i projektet.

— När vi nu tittat närmare på omfattningen och komplexiteten i planerings-, tillstånds- och byggprocesserna landar vi på 2039 som det troligaste slutåret för projektet, sa då Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på trafikkontoret, i ett pressmeddelande.

Älvförbindelsen bestämdes som alternativ när kostnaderna för den planerade linbanan skenade iväg och planerna skrotades.

Nu görs de förberedande arbeten med att flytta träd från området. Foto: Hela Hisingen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: