Ny förskola planeras i område som är ”mycket utsatt för översvämning”

Nu planeras byggandet av en ny förskola vid Backa Kyrkogata i Hisings Backa. Men området är mycket utsatt för översvämningar och behöver därför planeras noga ”hur skyfallsytorna kan utformas för att anpassas till gatans och bebyggelsens karaktär”, skriver Stadsbyggnadskontoret i en rapport.

Det har skett en stor utveckling med mycket byggnation kring Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan i Backa den senaste tiden. Nu villl Stadsbyggnadskontoret förtäta området ännu mer genom att bebygga parkeringsytor med 300 lägenheter, 100 studentbostäder och 22 radhus.

Man har även godkänt planerna på en förskola vid Backa Kyrkogata.

LÄS MER: Flygbilden: Det här är Backas nya bostadskvarter “Fler bostäder behövs”

”Det finns god tillgänglighet till service men det finns behov av en ny förskola vilket beaktas i förslaget” skrev Stadsbyggnadskontoret i sin förprövningsrapport. Men det krävs att kommunen beaktar dagvatten och skyfall.

Här vid Backa Kyrkogata norr om Sagogången planeras en ny – större – förskola. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

”I de nordvästra delarna av det södra planområdet samt inom större delen av det norra planområdet bedöms vatten bli stående med upp till över 1 meter vid 100-års regn. Inom planområdet finns även utpekade skyfallsytor och skyfallsleder” skriver kontoret i samma rapport.

Området som man tittat på ligger mellan Sägengatan och Sagogången, i backen mellan Backa kyrkas församlingslokaler och det större p-däck som de boende vid Sagogången använder. Dessutom ser man över möjligheterna att utöka det p-däcket (se det stora lilafärgade huset i kartan nedan), samt även att bygga fler bostadshus längs med Litteraturgatan (de små lilamarkerade husen överst i kartan nedan), där bland annat radhus kan komma att byggas där det fram tills nu enbart varit boendeparkering för de som bor i Riksbyggens bostadsrättsförening Sagogången.

I dag finns en förskola på platsen – som kan bli tre gånger så stor framöver.

LÄS MER: Nytt villakvarter byggs på Hisingen: “Moderna och maffiga bostadsrätter”

Är positiva trots att förslaget är i konflikt med skyfallsytor

Göteborgs stadsbyggnadskontor konstaterar att planerna kring den utökade förskolan kan innebära stora kostnader ur skyfallssynpunkt. Slutsatsen blir att det är positivt för området med en ny förskola längs med Litteraturgatan eftersom det gynnar området i stort. Men att ”föreslagen bebyggelse är i konflikt med utpekade skyfallsytor i området och området är mycket utsatt för översvämning. Dessa ytor behöver därför studeras i detalj i kommande planarbete”.

Planritningar från Stadsbyggnadskontoret. Tanken är att ersätta de befintliga parkeringsområdena med bebyggelse.

Riskerna med skyfall måste därför tas i beaktande i planeringsarbetet men ser förslaget som ”en viktig pusselbit i att bygga samman staden” trots att planarbetet bedöms ”bli stort till mycket stort”.

I dag finns en förskola på platsen, Backa Kyrkogata 7, som består av två förskoleavdelningar. Denna kan alltså komma att ersättas med en förskola som är tre gånger så stor – med sex avdelningar. Dessutom byggs just nu förskolan Hoppet bara ett stenkast bort vid Backaskolan, som HelaHisingen.se tidigare berättat om.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Vad är 100-årsregn?

Länsstyrelsen definierar skyfall som ett regn med en återkomsttid på 100 år som så kallat 100-årsregn. ”Regnvolymen för ett 100-årsregn varierar och beror på regnets varaktighet. SMHI definierar skyfall som ett regn om minst 50mm/timme eller 1mm/minut. En klimatfaktor ska inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett förändrat klimat. Lämplig klimatfaktor för ett regn med 100–1000 års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge 1,2–1,5, vilket innebär att regnvolymen väntas ökas med 20–50 procent.”

LÄS MER:

LÄS MER: